Ze světa odborných konferencí

    Před třemi roky jsem na stránkách tohoto periodika prezentoval stručnou informaci o konferenci „Lidé, zdravotnictví a právo“, kterou každoročně v měsíci září pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále jen „VZP“) spolu s Masarykovou univerzitou (dále jen „MUNI“). Pochvalně jsem zhodnotil jak organizační, tak odbornou rovinu konference. Tehdy jsem si posteskl, že je škoda, že se této konference nezúčastňují též účastníci z oblasti sociálních služeb, pro něž by odborné přednášky, vzájemná výměna zkušeností, ale i možnost osobního kontaktu se zaměstnanci VZP, znamenaly nepochybně přínos.

    Následující doba covidová bohužel zlepšení situace nepřinesla. Celá řada konferencí a podobných akcí byla zrušena a pokud se konala, tak ve značně omezeném rozsahu. Teprve druhá polovina minulého roku znamenala ústup covidové epidemie (nikoliv definitivní, covid je tu s námi stále) a umožnila pořádat některé akce, byť za cenu zvýšených hygienických opatření. V letošním roce, zdá se, již nic nestálo v cestě, takže se uskutečnilo několik zajímavých akcí. Zmíním několik významnějších, jichž jsem měl možnost se zúčastnit.

    Ve dnech 10. - 11. 3. 2022 uskutečnila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále jen „APSS“) v hotelu Palcát v Táboře konferenci „Zdravotní péče v sociálních službách v roce 2022“. Tato konference byla především určena pro zaměstnance pobytových zařízení sociálních služeb (dále jen „PZSS“) a již jména některých přednášejících byla příslibem získání kvalitních informací a poznatků (např. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., PhDr. Martina Šochmanová, MBA, MUDr. David Marx, Ph.D. a další). Konference byla dvoudenní a její součástí byl i galavečer v hotelu Palcát. Zatímco první den konference byl ve znamení přednášek, pak program druhého dne konference byl rozdělen do dvou sekcí, a to sekce managementu pobytových sociálních služeb a sekce paliativní péče v sociálních službách. Ze zajímavějších přednášek stojí za zdůraznění zejména přednáška o změně kompetencí sester (PhDr. Šochmanová), infomace o úhradách zdravotní péče v roce 2022 (Ing. Procházka) a přednáška o kvalitě zdravotní péče v PZSS (MUDr. Marx). V druhém dni pak byla velká pozornost věnována otázce paliativy v PZSS. Konference byla zdařilá a byla jistě přínosem pro všechny účastníky.

    Ve dnech 8. a 9. září 2022 se uskutečnila v Brně již tradiční konference pořádaná VZP ve spolupráci s MUNI nazvaná „Lidé, zdravotnictví a právo“. Konference se zúčastnili odborníci z nejrůznějších oblastí zdravotní péče, zaměstnanci VZP a řada právníků. Bohužel, z oblasti sociálních služeb byla účast mizivá. Program konference byl rozvržen do čtyř bloků, a to 

1. Legislativa v oblasti zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění – návrhy nové legislativy i zkušenosti s legislativou aktuální

2. Praktické otázky v právních vztazích ve zdravotnictví I.

3. Praktické otázky v právních vztazích ve zdravotnictví II.

4. Elektronizace zdravotnictví

    I program této konference byl doplněn možností rautu a příjemného posezení ve stylové brněnské vinárně. Zde byla možnost si neformálně vyměnit zkušenosti s přednášejícími i pracovníky VZP.

    Ale zpět k programu konference. Již tradičně patřila úvodní přednáška náměstkovi ministra zdravotnictví pro legislativu JUDr. Policarovi, který ve svém příspěvku informoval o nové a připravované legislativě v oblasti zdravotnictví. Ve druhém a třetím přednáškovém bloku se řešila především právní problematika poskytované zdravotní péče. Jako již tradičně přednášel soudce Nejvyššího soudu JUDr. Vojtek o judikatuře v oblasti odškodnění nemajetkové újmy. Připomínám, že takové spory se netýkají jenom zdravotnických zařízení, ale i v oblasti sociálních služeb padlo již několik takových žalob. Obecně o úhradě zdravotních služeb pak hovořil další soudce Nejvyššího soudu MUDr. Vláčil. Zajímavá byla též přednáška o právech dětského pacienta, jež vyvolala diskuzi a jejíž některé aspekty mohou být zajímavé i pro PZSS. Poměrně obsáhlý byl blok týkající se elektronizace zdravotnictví, jíž byl věnován páteční jednací den. Pohled evropského práva přiblížil ve světle připravovaného nařízení doc. Křepelka (vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MUNI). Zajímavá byla též přednáška o soukromoprávních aspektech telemedicíny (doc. Doležal, Ústav státu a práva Akademie věd ČR). Podnětné byly i ostatní přednášky či následné diskuze.

    Ve dnech 22. 9. - 23. 9. 2022 se uskutečnila v Praze odborná konference „Zdravotnictví 2023“, jejímž garantem byla Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. Konference se konala pod záštitou předsedy vlády Petra Fialy, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví a za osobní účasti ministra zdravotnictví.

    První den konference byl věnován přednáškám, kdy jenom jména přednášejících byla zárukou odborné kvality a aktuálních informací. Jen namátkou uvedu jména některých přednášejících: ministr Prof. Vlastimil Válek, jeho náměstek Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA, prezident Unie zaměstnavatelských svazů, Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., předseda Národní rozpočtové rady, Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR, Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., Pavel Hroboň, MUDr. Petr Šonka a řada dalších.

    Druhý konferenční den proběhl ve třech sekcích, a to „Nemocnice – úhrady v roce 2023 a personální stabilizace“, „Lékárenství a léková politika“ a „Dlouhodobá péče“. Bylo s podivem, že v sekci jednající o dlouhodobé péči nebyly aktivní zdravotní pojišťovny a postrádal jsem i pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí. Aktivně pak vystupovali zejména zástupci soukromého sektoru a také zástupci hospicové péče. Bylo příjemným zjištěním, že v této sekci pak aktivně v diskuzi vystupovali i účastníci z PZSS. Jejich diskuzní příspěvky byly fundované a prezentovaly pohled z praxe.

    V době, kdy píšu tento článek, probíhá i konference Gratia Futurum 913. Jde o další platformu, kde se mohou setkávat pracovníci z oblasti sociálních služeb a kde jsou jim tlumočeny aktuální informace, zejména z jednání se zdravotními pojišťovnami.

    Jak jsem již uvedl v úvodu, rok 2022 znamená v oblasti pořádání odborných konferencí, seminářů, školení či konzultací ničím neomezenou možnost dalšího rozvíjení odborných znalostí zaměstnanců PZSS a jejich vzájemného setkávání, výměny zkušeností a navazování nových kontaktů. Milým překvapením pro mne byla zejména silná účast zaměstnanců sociálních služeb na odborné konferenci „Zdravotnictví 2023“ a především jejich aktivní vystupování při diskuzi v sekcích. Rozšiřování odborných znalostí zejména vedoucích pracovníků v sociálních službách napomáhá právě účast na obdobných akcích. Rozšiřují si obzor, získávají další znalosti a zkušenosti a navazují nové kontakty, a o to by nám všem mělo v prvé řadě jít.

JUDr. Petr Haluza

advokát