Sexualita, intimita a vztahy v prostředí domovů pro seniory a seniorky.

Vybrané poznatky z výzkumu Freya a doporučení pro poskytovatele služeb

 

Jaké potřeby v oblasti sexuality, intimity a vztahů mají lidé žijící v domovech pro seniory? Jaká témata je zajímají, co si přejí a co je trápí v souvislosti s intimitou a vztahy? A šli by na „striptýz“, kdyby měli příležitost? Jaké otázky a dilemata řeší personál těchto zařízení v souvislosti s tématem sexuality? Nejen to jsme představili účastníkům a účastnicím konference „Sexualita nestárne. S Freou o sexualitě ve vyšším věku“, která proběhla na konci května v Praze a pořádala ji Freya-Institut sexuality a vztahů. V článku shrneme vybraná zjištění kvalitativního výzkumu Freya a najdete zde doporučení k vytváření prostředí přátelského sexualitě vztahům.

 

Proč jste zjišťovali, jak vnímají sexualitu lidé ve vyšším věku?

Freya hledá ve spolupráci s domovy pro seniory cesty, jak v pobytových zařízeních rozvíjet sexuálně přívětivé prostředí. Sexuálně přívětivým myslíme prostředí, kde je možné být sám*sama sebou, prožívat intimitu, sexualitu a vztahy beze strachu a moct si o sexualitě i vztazích bezpečně povídat. Abychom lépe pochopili, co lidé ve vyšším věku v oblastech intimity, sexuality a vztahů zažívají a co si přejí, bylo potřeba se jich zeptat. Naším cílem bylo porozumět co nejširšímu spektru zkušeností, popsat je, a identifikovat prostor pro zlepšování.

 

Kde a jak jsme se vyptávali?

Navštívili jsme dva domovy seniorů a mluvili s devíti muži a pěti ženami. Lidé, se kterými jsme si povídali, byli ve věkovém rozmezí od 68 do 96 let, věkový průměr i medián věku byl 89 let. S každým člověkem jsme mluvili zhruba hodinu. Aby se nám lépe povídalo, přivezli jsme sebou karty, kde byla napsána témata, která byla jako významná zmíněna v zahraničních výzkumech týkajících se sexuality mezi lidmi ve vyšším věku. Lidé si mohli karty libovolně procházet, podle jejich volby jsme se některým tématům věnovali více do hloubky. Pokaždé jsme se zastavili u tématu sexualizovaného násilí. Všichni lidé, se kterými jsme se potkali, byli informováni, že mohou odmítnout jakékoliv téma či otázku. Rozhovory jsme se souhlasem zúčastěných nahrávali. Mluvili jsme také s personálem domovů pro seniory a seniorky (16 pracovníků a pracovnic).

 

Jak se z povídání staly poznatky, se kterými jsme dále pracovali?

Přepisy nahrávek jsme v týmu podrobně studovali a diskutovali o tom, jak rozumíme informacím, které s námi klienti a klientky pobytových služeb sdíleli. Podrobnou analýzu pak provedla výzkumnice, která identifikovala klíčová témata a sepsala potřeby, přání i bariéry, které jejich naplňování brání. Na základě zjištění pak identifikovala oblasti, kde může dále Freya či domovy samotné působit na změnu. Shrnutí hlavních zjištění jsme použili na plakáty, kde najdete zkušenosti lidí v oblasti sexuality a vztahů, jejich potřeby a přání, ale také bariéry a obavy, které mají spojené s tématem sexuality a vztahů v prostředí domovů pro seniory a seniorky. Plakáty z výzkumu najdete na www.freya.live/aktuality.

Trápení, bariéry, obavy v oblasti sexuality, intimity a vztahů
Zde shrneme vybraná zjištění týkající se překážek, které brání naplnění potřeb v oblasti vztahů a intimity u lidí žijících v domovech pro seniory.

Soukromí

Soukromí bylo opakovaně zmiňovaným tématem jak ve vyprávěních, tak i v reakci na kartu, a to v mnoha kontextech. Při mytí a převlékání se ukazuje, že personál i lidé z více lůžkových pokojů reflektují proměny toho, jak je v domovech nastaveno praktikování soukromí oproti předchozímu životu. Absence soukromí je též bariérou pro naplňování potřeb, jak tělesných, tak i vztahových.

Při převlékání, hygieně: „Já mám tu skříň vedle sebe, oni to mají za rohem, tak ať se jdou svlíkat za roh, když jim to vadí, já nemám kam jít. ”

V pokoji, kde žijí tři lidé:Tam je vstup do pokoje, tam jsou dvě lůžka, potom je jeden, který se dá zástěnou uzavřít a já jsem vepředu a ten druhej věčně spí, to je nádherný, protože tam je klid.”

 „Když by tady chtěl někdo masturbovat, jak by mohl, když jsou tady pokoje po třech?”

Soukromí je v noci. Když vím, že sem nikdo nevlítne: „Bylo to jiný [dřív], souvisí to s intimitou, tady pečovatelky vstupují bez zaklepání, otevřou se dveře a začnou hulákat, uklízet.”

Prostor

Uspořádání prostoru nenabízí přirozené příležitosti k seznámení. Lidé, kteří žijí v domově, umí pojmenovat situace a místa, která usnadňují navázání kontaktů. Problémem je, pokud není možnost bydlet v páru. V domovech jsou buď trojlůžkové pokoje nebo není možné zajistit různé potřeby podpory u partnerů. Chybějí také informace o tom, zda by spolu mohli bydlet lidé, kteří nejsou manželé, někdy i manželské pokoje.

Chybění míst ke každodennímu kontaktu navazování vztahů komplikuje: „Když jsem sem přišel, tak tu byla kantýna, milionový to bylo, že jste se měla kde scházet.”

Společné chodby a další místa, která možnosti zábavy otvírají: „To mi přijde dobrý, když je to takhle namíchaný. Oni taky potřebují rozptýlení. Mají taky vzrůšo.”

„Pozoruju, jak spolu lidi mluví, vyjdou z jídelny, sednou si na chodbě lavici, tam je krásná široká chodba, to všude není, byl jsem na Hájích, tam je to hrozný.“

Chybějící příležitosti

Klientům*klientkám domova pro seniory chybí příležitosti k navázání vztahu, povídání, k naplnění sexuálních potřeb. Ač lidé zmiňují, že jejich sexuální potřeby nejsou stejně intenzivní jako v mládí a tolik je „netlačí”, někteří stále pociťují sexuální touhy.

Chybějící příležitosti: „Řekl bych, chlapi se o tom neradi baví, myslím tak půl na půl, babičky se o tom nebaví vůbec, to je pro ně tabu, jsou tady devadesátnice a osmdesátnice. Těch osmdesátnic tady moc není, to už je všechno za zenitem. I když my chlapi jsme taky za zenitem.“

Zábavný program: „Kdyby byl striptýz, tak bych se šla podívat.”

Pomluvy, společenský tlak
Pomluvy a ztráta soukromí může být bariérou v navazování nových vztahů. Všechno se ví a pomluvy mohou být velmi nepříjemné.
Pomluvy:
„Někdo je pomlouvá a někdo řekne, proč by nemohli.” „Takový dědek, takovou bábu si nabalil.”

Obavy z toho, „něco“ zkusit

Opakovaně zmiňovaný byl strach ze selhání při sexuálním vztahu. Panují obavy z využití medikace k podpoře potence.

Není jasné, jak by to dopadlo. A prášky škodí:Ty sexuální vztahy, tak jak už jsem říkal, ne že bych si nedal říct, říkám, říct si nedám, protože by to dopadlo špatně, zbytečně se ztrapnit.”

„Nechtěla bych, jak jsem tady byla s tím prvním, tak si to chtěl koupit, já – nekupuj to, já to nepotřebuju, stačí, když se pomazlíme. Souhlasil s tím, ale nic nekoupil. Aspoň myslím. Oni mužský taky všechno neřeknou.“

Doporučení pro poskytovatele služeb

Uvedená doporučení vycházejí jak z kvalitativního výzkumu Freya v prostředí domovů pro seniory, tak rešerší zahraničních výzkumů v oblasti sexuality a vztahů a rovněž z praxe Freya - z poznatků získaných během vzdělávání pracovníků a pracovnic domovů pro seniory.

Podporujte vznik sexuálně přívětivého prostředí
Mějte zpracovanou metodiku pro práci se sexualitou, včetně nastavení jednotných postupů, pracovních kompetencí a podpory personálu. To také zahrnuje proaktivní nabízení podpory i dotazování týkající se přání a potřeb v oblasti intimity, sexuality a vztahů do jednání se zájemcem*zájemkyní o službu i v dalších fázích poskytování služby.
Mějte nastavený systém vzdělávání v oblasti sexuality a podporu v rámci supervize.
Vytvořte pozici konzultanta*ky pro oblast sexuality a vztahů. Jedná se o člověka nebo tým lidí, kteří poskytují poradenství v oblasti sexuality a vztahů. Jsou součástí hierarchické struktury organizace a mají jasně definované pracovní kompetence.
Reflektujte genderovou, vztahovou a sexuální rozmanitost klientely. Reflektujte své postoje a předsudky vůči jinakosti (např. skupiny lidí LGBT).
Zajišťujte dostupnost informací a poradenství k naplňování zdravého sexuálního života (jak na sex, rizika, přínosy).
Rozšiřujte představy o podobách vztahů a variacích nekoitálních praktik (sexualita nerovná se penetrativní sex).
Mějte navázané odborníky*odbornice také z oblasti zdravotnictví - sexuologie, urologie, gynekologie a další, kteří mohou podpořit klientelu při řešení obtíží spojených se sexualitou.
Témata spojená se sexualitou si zaslouží mlčenlivost. Nešiřte po službě žádné důvěrné informace, které Vám klient*ka svěřil. Narušuje se důvěra v personál a zařízení.

Vztahy jako důležitá součást života

Podporujte vztahy s vrstevníky*icemi, kteří žijí mimo domov.

Podporujte setkávání mezi zařízeními.

Podporujte vztahy s blízkými osobami (rodinou, přáteli a dalšími pro život klienta*klientky klíčovými lidmi).

 

Zaměřte se i na proměnu prostoru

Vytvářejte prostor, kde se lidé mohou potkávat, seznamovat, kde mohou trávit v soukromí svůj čas. Jedná se např. o místnost, kde člověk může být sám, místnost pro setkávání s někým blízkým, kde mají soukromí…

Zkuste proměnit i prostor zařízení. Dbejte na to, aby výzdoba domova nepřipomínala prostředí např. mateřské školy. Vhodné jsou např. obrazy s tématikou vztahů, knihovna může být doplněna o knihy k tématu sexuality, intimity.

Vnášejte téma intimity, sexuality a vztahů do aktivizačních činností, např. volným tématem v keramice, v malbě apod. Zahrňte téma intimity, sexuality a vztahů do reminiscenční terapie. Podpoříte tak uvědomění, že téma do života patřilo a nadále patří.

Myslete i na dostupnost (erotické) zábavy. Počítejte s dostupností internetu a tabletů a edukací k jejich využití. Nabídněte další zdroje zábavy (časopisy, literatura, film, umělecká erotická produkce, téma sexuality jako součást volnočasových či reminiscenčních aktivit…). Přidejte do programu např. večery s hvězdičkou, kdy se promítají filmy s tématikou sexuality ve vyšším věku nebo taneční večery apod.

Vyjděte s lidmi do ulic. Na večeři, tanec, diskotéku.

Nezapomínejte, že existuje služba sexuální asistence, kterou je možné lidem doporučit na základě určitých podmínek (více informací o sexuální asistenci najdete na www.freya.live/sexualni-asistence).

 

A jak to máte s tématem sexualita a vztahy v domovech pro seniory vy?

I malé kroky (v úpravě prostředí apod.), udělají velkou změnu. Nejste na to sami. Pokud se chcete poradit, jak zavádět sexuálně přívětivé prostředí, kde bude dobře vašim klientům*klientkám, i personálu, ozvěte se nám.

Využijte nabídky našeho vzdělávání, supervize či metodických konzultací. Nabízíme vám školení na míru dle potřeb vaší organizace. Aktuálně otevíráme výcvik Konzultant*tka sexuality a vztahů u lidí v seniorském věku. Školíme i v tématu Sexualita lidí s demencí a další témata. Kompletní nabídku najdete na: www.freya.live/nase-kurzy. Sledujte nás na: FB: @Freya.vzdelavani; IG: @Freya_vzdelavani

 

Zdroj: Kutálková, Petra; Tůmová, Anna; Šídová, Lucie, 2024. Sexualita, intimita a vztahy v prostředí domovů pro seniory a seniorky. Výstupy kvalitativního výzkumu mezi klienty a klientkami ve dvou domovech pro seniory a doporučení pro praxi. Freya – Institut sexuality a vztahů. Dostupné z: https://www.freya.live/files_public/elfinder/Konference_Grande_Finale.pdf