Výzkumné projekty

 

Šetření Kvalita výkonu sociální práce v ČR: spokojenost v profesi sociálních pracovníků působících v sociálních službách

Jana Havlíková, Olga Hubíková, Robert Trbola

V létě letošního roku proběhlo historicky první dotazníkové šetření zabývající se zevrubně kvalitou výkonu sociální práce ve všech oblastech, kde je v České republice sociální práce realizována. Online dotazník byl adresován všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, kteří v době sběru dat tuto profesi aktivně vykonávali. Celkem jich dotazník vyplnilo 1774 a velmi jim za to děkujeme. Dotazníkové šetření bylo realizováno Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA) jako součást výzkumného projektu „Kvalita výkonu sociální práce v ČR – vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace“. ...více

   Redakce se seznámila se zajímavou bakalářskou prací Moniky Churé z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy s názvem :

"Pečovatelé v domovech pro seniory a jejich role v plnění přání seniorů"

Analýza případu domova pro seniory je rozdělena do tří částí. První část je popisem nastavení individuálního plánování v domově. Druhá část se zaměřuje na přístup pečovatelů k individuálnímu plánování a popisuje to, jak se s individuálním plánováním prakticky vypořádávají. Třetí část je syntézou – snaží se propojit nastavení individuálního plánování a přístup pečovatelů, a tím identifikovat překážky či problematická místa. ...více

   O zajatcích minulosti

Práce se studenty je často docela úmorná. Navíc, na rozdíl třebas od zedníků nebo pokrývačů, to, co snad zůstává jako trvalá užitná hodnota v podobě kompetencí budoucích absolventů, zůstává učitelům často skryta. O to s větším potěšením se kantor setká s takovou prací, jakou byla bakalářská práce Moniky Churé. Zde nemám ani na mysli práci jako takovou, kterou Monika samozřejmě obhájila. Jde mi o způsob, kterým dokázala na jedné případové studii přesvědčivě odhalit nesmyslnost povinného individuálního plánování. ...více