MPSV podporuje svými projekty proces deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) svými systémovými projekty podporuje proces deinstitucionalizace (dále jen „DI“) a transformace sociálních služeb kontinuálně již od roku 2009. Projekty jsou financované z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím jeho operačních programů a státního rozpočtu České republiky. Za tuto dobu byly úspěšně realizovány čtyři projekty zaměřené na danou oblast.

Prvním realizovaným projektem byla Podpora transformace sociálních služeb (2009-2013). Jeho cílem bylo podpořit transformaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb dle dokumentu „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti[1]. Transformace byla v tomto projektu pojímána od začátku jako prosazení a naplnění lidských práv lidí se zdravotním postižením a způsob, jak dosáhnout nastavení sociálních služeb tak, aby byly založeny na individualitě a vytvořily síť, která bude působit jako prevence vstupu do ústavu. Projektu se zúčastnilo 32 zařízení z celé ČR, která poskytovala služby přibližně 3 800 lidem s postižením. Na projektu spolupracovaly všechny kraje ČR a za dobu realizace tohoto projektu se podařilo podpořit 555 klientů k odchodu z ústavních služeb zpět do rodin nebo komunitních služeb.

Na tento projekt plynule navázal další systémový projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb (2013-2015), jehož cílem bylo vytvořit na národní úrovni prostředí pro transformaci pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitního charakteru.  Celkově bylo v obou projektech podpořeno minimálně 47 zařízení sociálních služeb, z nichž minimálně 10 bylo ke konci roku 2015 již zcela uzavřeno, a služby jsou většině jejich uživatelů v souladu s jejich přáními a potřebami poskytovány v sociálních službách komunitního charakteru.

Projekt Život jako každý jiný (2016-2019) se více zaměřil na podporu krajů a obcí a také na systémové změny. Nově také usiloval o větší podporu ze strany dalších aktérů, kteří mají velký vliv na začleňování lidí s postižením do společnosti. Jednalo se například o lékaře, soudce, policisty a další osoby.

Částečně se oblast transformace a DI sociálních služeb řešila také v rámci projektu Rozvoj systému sociálních služeb (2016-2022).

Aktuálně MPSV realizuje projekt Podpora procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v ČR (2023-2026), reg. č. CZ.03.02.02/00/22_004/0000724. Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky. Aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby byly podporou při realizaci transformačních procesů v ČR a mohly participovat na realizaci opatření z Národního akčního plánu pro DI. Veškeré aktivity by měly také v širším smyslu realizace DI a transformace sociálních služeb v ČR podpořit kraje, poskytovatele, uživatele, veřejnost a další partnery skrze pilotáž systému řízení a koordinace a monitoringu.

Projekt je zaměřen na pomoc osobám sociálně vyloučeným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb, ale také široké veřejnosti. Jeho cílem je zvýšit informovanost těchto cílových skupin (dále jen „CS“), čímž dojde k podpoření akceptace myšlenky transformace. Dalším důležitým cílem tohoto projektu je zvýšit počet transformovaných služeb v ČR prostřednictvím transformačních plánů o 40 a v neposlední řadě nastavit řídící, koordinační a monitorovací systém pro proces DI v ČR. 

Projektové aktivity realizují odborníci na transformaci a DI, kteří jsou připraveni poskytnout pomoc, podporu a informace všem CS. Dílčím cílem je realizovat vzdělávací akce, které budou pro CS užitečné a využitelné primárně v jejich další práci a praxi.  Pro zájemce jsou připraveny interaktivní workshopy, které umožňují aktivní zapojení a pomohou na základě vlastních znalostí a zkušeností nacházet nové možnosti, jak transformaci uchopit a realizovat. Jako velice přínosná byla vyhodnocena diskuzní fóra v rámci, kterých si poskytovatelé služby mohou vyměňovat své zkušenosti, příklady dobré praxe nebo naopak diskutovat možná úskalí a jejich možnosti řešení či prevence. Projekt tak umožňuje reagovat bezprostředně na zjištěné potřeby krajů, poskytovatelů sociálních služeb a dalších partnerů, a to například při tvorbě a realizaci transformačních plánů dle požadavků konkrétní služby a již uskutečněných transformačních kroků organizace.

Veškeré aktuální informace k projektu, vzdělávacím akcím a dalším možnostem spolupráce, naleznete na webových stránkách projektu https://trass.cz.

 

Potřebujete projednat transformační plán? Máte k tématu transformace dotazy, na které jste stále nenašli odpovědi? Propojte se s odborníky na transformaci, a to skrze rezervační systém na stránkách https://mpsv.reservio.com, kde si můžete rezervovat telefonickou, online či osobní konzultaci.


[1] MPSV, 2007. Dostupné z: Koncepce podpory.doc (mpsv.cz)