Management dekubitů v Domově důchodců Bystřany

            Dekubitus je poškození kůže vzniklé lokálním působením tlaku a v důsledku toho je postižená část nedostatečně prokrvována. Vlivem zánětlivé reakce v kůži vzniká edém. Pokud v této fázi odstraníme tlak na postižené místo, pravděpodobně vzniku dekubitu zabráníme. Trvá-li tlak nadále, dochází k odumírání kožních buněk, podkoží a svalstva.

            Jednou z důležitých součástí kvality péče je v Domově důchodců Bystřany předcházení dekubitům. Je vytvořen pracovní postup, aby každý zaměstnanec věděl, co je jeho úlohou.

            Při nástupu do zařízení je všeobecnou sestrou vyhodnoceno riziko dekubitů u imobilních či omezeně mobilních klientů do 24 hod., a dále u klientů, u kterých došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Dle výsledku je klientovi ihned přidělena antidekubitní matrace (aktivní nebo pasivní). U klientů s vysokým rizikem vzniku dekubitů se sestaví plán rizik v plánu péče. V rámci prevence je též důležité polohování, mikropolohování dle konceptu Bazální stimulace, důkladná hygiena, včetně použití ošetřující a ochranné kosmetiky, dostatečný příjem stravy a tekutin, péče o lůžko, používání antidekubitních pomůcek atd.

            Na každém patře (čtyři podlaží) má prevenci dekubitů v kompetenci určená všeobecná sestra, která eviduje počty dekubitů vzniklých, pokračujících, ale i vnesených. Každé čtvrtletí předkládá podklady manažerce kvality péče, která sleduje výskyt dekubitů v celém domově. Ta ve své zprávě sleduje počet klientů s dekubitem, počet dekubitů, počet vzniklých, vnesených, pokračujících, zhojených a pokračujících v léčbě. Dále sleduje rozdělení dekubitů dle lokalizace, srovnání vzniklých dekubitů dle pater a srovnání dekubitů vzniklých v DD za daný rok dle čtvrtletí. Jednou ročně pak zpracuje analýzu dekubitů za předešlý rok.

            V případě nárůstu dekubitů vzniklých v DD vyhodnocuje ve spolupráci s vedoucí péče a s vedoucí směny příčiny nárůstu. Na daném patře jsou pak nastavena taková opatření, která eliminují další výskyt vzniklých dekubitů. Stanovili jsme si indikátor kvality u dekubitů 5 – 15 % z celkového počtu klientů za jedno čtvrtletí. I přes nárůst na jednom patře v jednom čtvrtletí nebyl tento indikátor překročen. Naopak v posledním čtvrtletí roku 2019 jsme měli výsledek pod stanovenou hodnotou.

Prevence vzniku dekubitů je vždy snadnější než samotná léčba. Nízký výskyt proleženin je indikátorem kvalitní ošetřovatelské péče.

 

Bc. Monika Václavíková, vedoucí péče