PROJEKT BEZPEČNÉ A ÚČELNÉ FARMAKOTERAPIE V DOMOVECH PRO SENIORY

 

Upozornit na úskalí lékové politiky a farmakoterapie v běžné praxi – to je úkolem Ústavu lékového průvodce. Chce zprostředkovat informace jak pacientům, tak také odborné veřejnosti.

„Naší snahou je vytvořit místo, kam se mohou se svými podněty obracet pacienti i odborníci. Zprostředkujeme předání témat příslušným institucím a společně budeme hledat a navrhovat řešení,“ upřesňuje PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka ústavu, a pokračuje „Momentálně realizujeme jak projekty s pacientskými organizacemi, týkající se zvyšování povědomí o konkrétní nemoci, diagnostice a možnostech léčby, či obecně prostřednictvím seminářů zvyšujeme tzv. lékovou gramotnost pacientů, ale nabízíme také služby lékařům např. ve formě multioborových pracovních skupin či farmakoterapeutických konzultací.“

„Vlajková loď“ ústavu - projekt farmakoterapie v domovech pro seniory

Lidé žijící v domovech pro seniory jsou zranitelnou skupinou pacientů z mnoha důvodů. Tím nejzásadnějším je jejich zdravotní stav - polymorbidita, stejně tak jako častá porucha kognitivních funkcí, problémy s pohybem a sebeobsluhou, mnohdy plná závislost na ošetřovatelském personálu. Zdravotní péči zajišťují v těchto sociálních zařízeních primárně (a mnohdy fakticky i výlučně) praktičtí lékaři, kteří mají seniora umístěného v DS většinou „na kapitaci“, méně často je praktický lékař v zařízení „na smlouvu“. Obtížné je zajistit pravidelnou, kontinuální a koordinovanou péči odborných lékařů (psychiatr, kardiolog, urolog, internista, diabetolog apod.). Konzilium se v DS realizuje velmi zřídka (nejčastěji dochází psychiatr), převážet nepohyblivého seniora na vyšetření je technicky velmi obtížné, a návštěvy specialisty se tak redukují na minimum. Lze tedy konstatovat, že praktik, často sám těžko dostupný, plně vytížený „vlastními“ pacienty a stále vzrůstající administrativou, nahrazuje práci odborného lékaře.

Jak ukazují zahraniční i české studie a analýzy, křehký senior je velmi zranitelný také z hlediska užívání léků. V případě léků jde o to, aby farmakoterapie byla účinná, racionální a bezpečná, aby nedocházelo k polypragmázii, zbytečnému užívání léků negativně ovlivňujících kognitivní funkce (včetně rozvoje demence), léků ovlivňujících mobilitu, inkontinenci, insomnii apod. Na druhé straně je nutné dbát na to, aby nechyběla léčiva s jasně prokázaným pozitivním vlivem na vývoj jejich nemoci či délku přežití. V těchto ohledech je nezbytné pravidelně aktualizovat farmakologickou anamnézu a to nejen stran účinnosti, ale také v kontextu rizik nežádoucích polékových reakcí a trvajících indikací.

Ústav lékového průvodce se rozhodl zmapovat aktuální situaci farmakoterapie v domovech pro seniory a nabízí konzultace zkušeného týmu klinických farmaceutů Nemocnice Na Homolce jak vedením sociálních zařízení, tak také pochopitelně praktickým lékařům, kteří v těchto zařízeních poskytují zdravotní služby.

Projekt je realizován v úzké spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Audit realizuje tým zkušených klinických farmaceutů NNH pod vedením PharmDr. Milady Halačové, Ph.D. Odborným garantem je internista - geriatr MUDr. Zdeněk Kalvach, člen vědecké rady Ústavu lékového průvodce. Projekt má podporu Společnosti všeobecného lékařství.

Cílem Lékového průvodce je obrátit pozornost jednak na samotnou farmakoterapii, tedy její odbornou medicínskou – farmakologickou a klinickou – stránku a zároveň na systémový rámec, ve kterém jsou léky v DS předepisovány. Těsnější spolupráce s praktickými lékaři, kteří docházejí do domovů, naslouchání jejich zkušenostem a problémům, pomůže k získání argumentů a dat pro možnou změnu.

Od roku 2015 provedl ústav rozbory farmakoterapie v 11 zařízeních sociálních služeb. V letošním roce plánuje ústav pomoci v pěti sociálních zařízeních, která se do projektu přihlásila a konzultovat dokumentaci u více jak 400 klientů.

Nejčastější nálezy

 

Ze strany Lékového průvodce v žádném případě nikdy nešlo a nejde o snahu kritizovat dosavadní preskripci, ale o pomoc s nastavením účelné a bezpečné farmakoterapie u pacientů a poukázat na problematický systémový rámec, ve kterém nyní probíhá poskytování zdravotní péče v sociálních zařízeních.

Dlouhodobým záměrem ústavu je vytvořit dispenzární konzultační systém, který bude v určitých intervalech hodnotit efekt již vydaných farmaceutických doporučení a zároveň umožní ad hoc konzultace mezi lékařem (popř. také ošetřovatelským personálem domova) a klinickým farmaceutem. Model by fungoval prostřednictvím konzultací v rámci multidisciplinárních týmů (nejčastěji lékař, klinický farmaceut, ošetřovatelský personál). Ústav chce také výhledově ve spolupráci s odbornými společnostmi pomoci vytvořit kritéria účelné farmakoterapie v prostředí sociálních zařízení a výhledově se pokusit o vytvoření systému "akreditací" ve formě „Zařízení bezpečné a účelné farmakoterapie“.

Ivana Plechatá