DEKUBITY - PREVENCE A LÉČBA

V současné době jsou sociální služby orientované na kvalitu života klientů. Snahou sociálních služeb je umožnit klientům žít kvalitní život. Poskytovat péči podle jejich potřeb s úctou a respektem, předcházet zdravotním komplikacím a nastolit pocit klidu a duševní pohody.

Velký důraz je proto kladen na kvalitní ošetřovatelskou a sociální péči poskytovanou vždy komplexně, na základě individuálních potřeb daného klienta. Práce všeobecných sester a pracovníků v sociálních službách je velmi náročná nejenom fyzicky, ale i psychicky. Vyžaduje schopnost naslouchat, empatii, ale především je nutné na klienta pohlížet jako na „celek“ který tvoří minulost, současnost a také budoucnost.

Klienti, kterým je poskytována sociální služba, jsou stále více závislí na pomoci druhé fyzické osoby. Právě tato situace klade vyšší nároky na specifickou ošetřovatelskou péči, a to především na prevenci vzniku dekubitů.

Dekubit neboli proleženina pochází z latinského slova „cubo“ = ležet. Jedná se o místní poškození kůže, které je zapříčiněno stlačením měkkých tkání mezi kost a tvrdou podložku s následnou poruchou prokrvení v tomto místě.  Zvýšením tlaku v tkáních dochází k zástavě krevního oběhu v tomto místě a odumření tkání nacházejících se mezi kostí a podložkou.

Dekubity vznikají u klientů ochrnutých po iktech, s neurologickými nebo ortopedickými onemocněními, při metabolických poruchách, u klientů trpících těžkými infekčními stavy, které mají za následek poruchy hybnosti.

Další skupinou ohroženou vznikem dekubitů jsou klienti s pokročilou generalizovanou aterosklerózou, stařeckou či smíšenou demencí.

Pády a imobilita, která vede k atrofii svalů, jsou další příčinou vzniku dekubitů.

Dekubit může vzniknout na sliznici v dutině ústní, kdy je vyvolaný tlakem zubní protézy, nebo na sliznici močových cest, tlakem permanentního močového katetru. Není výjimkou, že dekubit vznikne pod sádrovým obvazem nebo při použití nevhodných protetických pomůcek.

Nejčastěji se dekubity vyskytují v oblasti kosti křížové, nad hrbolem kosti patní, nad trnem VII. krčního obratle, nad hřebeny lopatek, v oblasti kosti týlní, nad velkým trochanterem, ramenním kloubem, hřebem kosti kyčelní, zevním kotníkem, ve spánkové či kosti sedací.

Vznik dekubitů závisí na mnoha faktorech. Vnějšími faktory jsou odolnost organismu vůči tlaku, mechanické a chemické vlivy. Co můžeme ovlivnit?

Tření kůže o podložku, pokud klient sjíždí v lůžku a je ošetřujícím personálem vytahován mnohdy nešetrně do sedu, což způsobuje poškození kůže.

Střižnou sílu, která působí kombinací tlaku a tření. Nejčastěji, pokud je klient vsedě či polosedě, kůže zůstává na místě a klient sjíždí směrem dolů.

Vlhkost, která vzniká při inkontinenci moči a stolice. Inkontinence může narušit celistvost kůže rozkladem výměšků, kdy dochází k tvorbě amoniaku. Přítomny jsou také toxické látky a bakterie ze stolice. Tímto procesem dochází k mírně kyselému prostředí na pokožce, což vede k maceraci kůže, ztrátě odolnosti pokožky vůči mechanickému poškození a infekci. Klienti trpící inkontinencí jsou výskytem dekubitů ohrožení až pětkrát více.

Vnitřních faktorů, které ovlivňující vznik dekubitů je několik. Patří mezi ně pohlaví, vznikem dekubitů jsou více ohroženy ženy oproti mužům.

Stárnutí postihuje prakticky všechny orgány, které podléhají ztrátě schopností. Snížená schopnost adaptace a odolnost vůči zátěži, snížená funkce imunitního systému, zpomalení psychomotorického tempa, zhoršení funkce smyslových orgánů, pokles svalové síly, pokles tělesné vody, úbytek svalové a kostní hmoty.

Velkým přínosem pro prevenci a léčbu dekubitů jsou krycí materiály a gely, polohovací pomůcky, aktivní matrace, dynamické matrace. Hygienická péče, která je důležitá hlavně u klientů trpících inkontinencí i tam, kde je již dekubit vytvořen. Pravidelné koupele, sprchování a omývání, šetrné osušení a ochrana pokožky před vlhkostí, ošetření vhodnými krémy. Vhodné prodyšné absorpční pomůcky pro klienty trpící inkontinencí.

Malnutrice způsobená kvantitativně nebo kvalitativně nedostatečným příjmem potravy je velmi významným faktorem podílejícím se na vzniku dekubitů. Především u seniorů dochází ke snížení chuti k jídlu a pocitu žízně i hladu. Důvodem malnutrice může být nefunkční zubní náhrada, poruchy polykání a chorobné stavy, které ovlivňují příjem potravy poškozením funkce trávicího traktu chorobami nebo problémy s vyprazdňováním. Dalším důvodem může být neschopnost připravit si stravu nebo ji zkonzumovat. U seniorů dochází k změně vnímání hladu, mizí pocit hladu.

Sociální příčiny malnutrice mohou být nízký příjem neumožňující kvalitní stravování i osamělost.

Malnutricí dochází k úbytku hmotnosti, nedostatku bílkovin, zinku, vitaminu C, B, D a tím se zvyšuje riziko vzniku dekubitů a jejich špatné hojení.

Dekubity jsou stále vážným ošetřovatelským problémem. Pro klienty jsou velice bolestivou komplikací, která je vstupní branou infekce ohrožující život klienta. Mezi nejčastější komplikace dekubitů patří infekce, která se šíří z dekubitu do okolí. Vznikají různě velká místa nekrotické tkáně naplněná hnisem. Infekce často postupuje až do kostní dřeně a vyvolá osteomyelitidu. Klient je ohrožen krvácením z dekubitu, pokud dojde k „nahlodání“ větších cév, avšak nejzávažnější komplikací je celková sepse. Dekubity jsou také zdrojem rezistentních nozokomiálních infekcí.

Prevence vzniku a rozvoje dekubitů je mnohonásobně levnější a jednodušší než jejich následná léčba. Pro personál představuje klient s dekubity mnohem větší pracovní zátěž a zvýšenou fyzickou námahu.

V běžné praxi v sociálních službách, kde pracuji již 24 let, se mi při prevenci vzniku dekubitů velmi osvědčilo sledování stavu výživy, včasné rozpoznání nedostatečné nebo nesprávné výživy a řešení těchto problémů zavedením nutriční podpory. Strava musí obsahovat dostatek vitamínů, minerálů včetně stopových prvků a také dostatek tekutin.

Zabezpečit přiměřený příjem energie jsme se snažili podáváním sippingu pomocí perorálních nutričních nápojů. Při hojení ran se nám v domově seniorů osvědčil Cubitan s navýšeným obsahem bílkovin, vitaminu C, E, A, stopových prvků, zejména zinku a argininu.

Podařilo se nám vyléčit dekubit u klienta v souvislosti s podáváním Cubitanu do 4 měsíců. Nejen tento případ nám potvrdil, jak je důležitá výživa s dostatkem správných vitamínů a prvků, a to nejen při léčbě, ale hlavně jako prevence.

 

Bc. Lenka Hasnedlová