Standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, verze 2

Mgr. T. Starnovská, předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče, z.s.

Proces Standardizace nutriční péče v Domovech pro seniory (DS) byl zahájen jako pilotní projekt v roce 2005 ve třech pražských Domovech pro seniory, na žádost jejich ředitelů. Cílem bylo nastavení komplexní a kvalifikovaně řešené výživy uživatelů, včetně systému zhodnocení realizace standardizované nutriční péče. Vznikl tak ucelený, unikátní a následně v praxi prověřený nástroj pro postupnou implementaci jednotlivých standardů nutriční péče do DS v České republice. Standardy vycházely z Mezinárodních akreditačních standardů (JCI) a Národních akreditačních standardů (SAK ČR), a stále jsou v souladu s platnou legislativou. Organizačního a finančního zajištění se velmi dobře zhostila firma Nutricia, odbornou náplň a posléze odbornou garanci celého projektu jsem zajistila já.

Následně a postupně se do Standardizace nutriční péče zapojilo 24 Domovů pro seniory v rámci celé České republiky. Po celou dobu realizace, tj. do roku 2012 byly potřebné náklady na realizaci a organizaci projektu plně hrazeny firmou Nutricia. Od roku 2013 do roku 2017 byly firmou Nutricia hrazeny následné kontrolní reaudity ve standardizovaných Domovech pro seniory, které ve dvouletých intervalech hodnotily, zda v příslušném zařízení je poskytovaná nutriční péče stále v souladu s parametry Standardizace. Každé z úspěšných zařízení má k dispozici Certifikát, který osvědčuje, že poskytuje svým uživatelům vysoce kvalifikovanou nutriční péči v souladu s platnými předpisy.

Za období od počátku Standardizace vstoupily k 1. 1. 2007 v platnost legislativní normy (zejména zákon 108/2006, a příslušná prováděcí vyhláška, Standardy kvality sociálních služeb) a jejich návazné aktualizace. Postupně se významně obměnila klientela těchto zařízení ve vztahu ke stupni závislosti. Vznikla a dále stále vznikají oddělení domovů se zvláštním režimem pro uživatele s demencí, protože poptávka, respektive potřeba stále stoupá. Ve srovnání s klientelou roku 2005 tak jasně vidím změnu k výrazně polymorbidním uživatelům, s významnými zdravotními problémy ovlivňujícími schopnost příjmu stravy i její využití. Ruku v ruce s touto skutečností a s širší dostupností odborných informací, se zvyšuje v pobytových zařízeních sociálních služeb i počet pracovníků, uvědomujících si potřebu systémového řešení nutriční péče u této klientely. Potřebu signalizují také další typy pobytových zařízení, nejen Domovy pro seniory, ale i zařízení s klientelou mentálně a zdravotně handicapovaných.

Současně však stále ještě přetrvává v mnoha zařízeních legislativně neudržitelná situace, kdy je uživatelům poskytováno dietní stravování bez kompetentního personálního vybavení. Povinnost poskytnout uživatelům stravování včetně dietního, ukládá zákon 108/2006 od 1. 1. 2007, přitom ještě v roce 2018 jsou zařízení, která poskytují dietní stravování (nejčastěji diabetické), které není realizováno podle bezpečných pravidel (tedy adekvátně potřebě uživatele). Takto riskantní poskytování služby – dietního stravování, znamená vysoké riziko poškození klienta neodborně realizovanou službou. Běžně na stránkách pobytových zařízení zveřejňované jídelní lístky jsou v tomto směru dostatečně ilustrativní. Adekvátně a bezpečně poskytnutá služba dietního stravování znamená, podle receptur a jídelních režimů stanovených nutričním terapeutem, upravovaných aktuálně podle toho, co je či není uživatel schopen konzumovat.

Od roku 2016 se postupně navyšuje počet zařízení, která se o Standardizaci nutriční péče zajímají a chtějí ji realizovat. Proto jsem zpracovala aktualizovanou podobu Standardizace nutriční péče (verze 2), která je připravena tak, aby bylo možné realizovat její části samostatně. Celkově je členěna do 4 tématických modulů, 3 nezávislých seminářů a vyžaduje 2 jednodenní šetření přímo v zařízení. Materiál oponovaly zkušené kolegyně s praxí ve Standardizovaných DS, v pozicích nutriční terapeutky a vedoucí zdravotního úseku. Partnerem pro realizaci po odborné i organizační stránce je Sekce výživy a nutriční péče, z.s. Odborně budou pro zařízení partnerem v realizaci zkušené lektorky (všeobecná sestra + nutriční terapeutka).

Realizace plného rozsahu Standardizace je předpokládána v rozsahu 14-16 měsíců (vždy s pauzou červenec-srpen, prosinec-leden). Rozpočtené měsíční náklady činí cca 11 tisíc Kč.

Pro realizaci je v prvním běhu, vzhledem k předpokládanému celkovému počtu účastníků, potřebná účast minimálně 3 zařízení (maximum 5). Pro přihlášení je třeba využít web http://www.sekce-vnp.cz/standardizace-nutricni-pece-v-domovech-pro-seniory, kde bude k 1.1.2019 zveřejněn vstupní dotazník k vyplnění.

Následně bude realizováno v dohodnutém termínu jednodenní vstupní šetření v zařízení, pro zhodnocení jednotlivých oblastí realizace. Šetření realizuje vždy dvojice zkušené všeobecné sestry a zkušené nutriční terapeutky. Z šetření vypracovaná zpráva bude podkladem pro smlouvu o realizaci Standardizace nutriční péče, podle zájmu a možností zařízení. Jednotlivé odborné úkony, zpoplatněné podle předem stanoveného ceníku, je třeba uhradit vždy před jejich realizací. 

Plný rozsah Standardizace nutriční péče ve verzi 2:

·         Jednodenní vstupní šetření v zařízení

·         1. modul = identifikace nutričních rizik

·         Seminář pro nutriční terapeuty (NT) - dietní systém v pobytových zařízeních sociálních služeb

·         2. modul = stravovací provoz

·         Seminář pro kuchaře - dietní stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb

·         3. modul = nutriční péče o uživatele

·         Seminář pro NT a kuchařeúprava stravování při potížích se žvýkáním a polykáním

·         4. modul = standardizace nutriční péče

·         Jednodenní výstupní šetření v zařízení = zhodnocení realizace standardizované nutriční péče

Za každý splněný modul obdrží zařízení dílčí certifikát, osvědčující splnění příslušného rozsahu činností.

Předběžné orientační náklady v Kč:

vstupní šetření cca 28 tisíc,

odborný seminář cca 16 tisíc,

odborný modul cca 21 tisíc,

výstupní šetření cca 28 tisíc.

Celý program Standardizace nutriční péče, verze 2, vyžaduje stejně jako dříve, aktivní zájem ze strany poskytovatelů. Ustanovení REALIZAČNÍHO TÝMU zařízení, který po celou dobu v zařízení na zavedení a nastavení jednotlivých potřebných kroků pracuje. Jako optimální pro realizaci a s ní spojená opatření jak organizačního, tak i provozního charakteru se dlouhodobě osvědčuje toto sestavení:

Ředitel

Koordinátor týmu – vedoucí zdravotního úseku

Nutriční terapeut             

Předpoklady pro úspěšnou realizaci:

·         zájem a podpora managementu

·         schopný koordinátor realizačního týmu

·         správné personální obsazení (zejména profesi nutriční terapeut)

·         informovaný a motivovaný personál DS

·         spolupráce všech pracovníků jednotlivých úseků  

·         poctivý přístup

·         edukace uživatelů

Výsledky Standardizace nutriční péče:  

·         Zavedení standardu umožňuje účinně identifikovat a následně adekvátně uspokojovat nutriční potřeby uživatelů.

·         Systematizace nutriční péče zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb a pozitivně ovlivňuje nutriční stav uživatelů.

·         Standardní procesy poskytují garanci odborné správnosti a vysoké kvality poskytovaných služeb ve formě jasně zdokumentovaných postupů.

·         Standardizace procesů umožňuje efektivnější využití stávajících zdrojů.

Mgr. Tamara Starnovská

starnovska@sekce-vnp.cz