HYDE PARK :

 

Stále stejné otázky, problematika stárnutí, absence kontroly využívání příspěvku na péči

Miroslava Barešová: Dne 30. ledna jsem se zúčastnila jednání regionální platformy v rámci realizace projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň (registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207), jehož nositelem je MPSV ČR.

Regionální platformy se scházejí v každém kraji ČR dvakrát do roka a členy jsou zástupci odborné veřejnosti (zástupci kraje – radní pro sociální oblast, vedoucí odboru zdravotnictví, dopravy a sociálních věcí, Krajské hospodářské komory, Rady seniorů, neziskovek atd.). Cílem je diskuze nad aktuálními tématy v oblasti stárnutí populace a nutnosti přípravy společnosti na daný trend. Dále by měly být jistým prostředníkem mezi kraji a MPSV. ... více

Cesta do pekel je dlážděná dobrými skutky….

Jak uvádí MPSV „příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění pomoci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

Nárok na příspěvek má osoba, která jak uvádí zákon č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 téhož zákona, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 téhož zákona nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 téhož zákona“  ... více