Několik poznámek ke konferenci 10 let vykazování odbornosti 913

            Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov připravilo konferenci nazvanou „10 let vykazování odbornosti 913 v sociálních službách ČR“. Odbornost 913 byla zavedena s účinností od 1. ledna 2007 novelou zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odbornost tedy funguje již dvanáctý rok.

           Jak vyplývá z názvu, konference je zaměřena na aktuální otázku, a to vykazování zdravotních služeb vůči zdravotním pojišťovnám. Je dobré, že se organizátoři pustili do tak choulostivého tématu a je pozitivní, že nad konferencí převzal záštitu prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (dále jen „APSS“).

            V této souvislosti poněkud překvapuje, že tak velký prostor (celé odpoledne hlavního jednacího dne) je dán zdravotním pojišťovnám. Opravdu jsme přesvědčeni, že „chyby a nedostatky ve vykazování“, resp. „správnost a oprávněnost vykazování zdravotních služeb v PZSS“, nám musí vykládat zaměstnanci zdravotních pojišťoven či odborníci s nimi spříznění? Není asi sporu o tom, že jejich výklad bude účelový a že bude prezentovat pohled zdravotních pojišťoven. Cožpak nás zkušenost nenaučila, že právní kutilství zdravotních pojišťoven se v konečném součtu vždy obrátí v neprospěch pobytových zařízení sociálních služeb (dále jen „PZSS“). To konec konců potvrzují i výsledky soudních sporů PZSS zejména se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (dále jen „VZP“). Asi by se slušelo, aby k této problematice referoval též odborník delegovaný APSS. A takové odborníky nepochybně máme. Pak by tato část konference byla vyvážená a případná diskuse či střet odborných názorů by byl pro účastníky konference přínosem.

           Tento nedostatek zřejmě cítili i organizátoři, a proto zařadili i zkušenosti s vykazováním ošetřovatelské a rehabilitační péče, které však prezentuje pořádající zařízení.

           Přitom problematika vykazování zdravotní péče v PZSS je kolbištěm výměny názorů mezi PZSS a zdravotními pojišťovnami. V řadě případů pak spory musely rozhodovat soudy, které ve všech případech (spory o nároky z revizní činnosti) daly za pravdu PZSS. Byly to soudy, které postavily na jisto např. skutečnost, že čas výkonu je veličina průměrná. Tedy výkon 06613 může trvat 5 ale také 15 minut či déle. Bohužel, vykázat můžeme vždy jen 10 minut. Takže je logické, že zápisy ve zdravotnické dokumentaci (počátek a konec výkonu) se mohou lišit od oněch povinně vykazovaných 10 minut. I to je moment k diskuzi.

           Technickou novelou vyhl. č. 134/1998 Sb. tzv. výkonová vyhláška se podařilo odstranit zmatečné označení výkonu 06613 a slova „časová dispozice 10 minut“ jsou již vypuštěna.

           Stejně tak nálezy Ústavního soudu ve věcech sporů o úhradové dodatky přinesly zásadní změny, které zatím zdravotní pojišťovny nereflektovaly. Ta základní teze je, že platby zdravotních pojišťoven by měly pokrývat účelně vynaložené náklady poskytovatele na zdravotní péči.

           Opravdu si myslíme, že výše uvedené příklady předloží pracovníci zdravotních pojišťoven k diskuzi?

           Stejně tak by si v této souvislosti zasloužila pozornost i otázka úhradových dodatků, které by podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mohly mít charakter tzv. adhezních smluv a mohly by být neplatné. Stejně tak by si zasloužily diskuzi samotné úhradové dodatky. Osvědčily se či nikoliv? Je pro PZSS nějaký rozdíl, když je podepíše či nikoliv? Jak je to s nečinností normotvůrce, když ten byl v nálezu ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/16 upozorněn, že by měl připravit v zákoně zmocnění pro ministerstvo zdravotnictví, aby toto mohlo přijmout odpovídající právní úpravu úhrad v PZSS. A mohli bychom ve výčtu témat k diskusi u příležitosti výročí odbornosti 913 pokračovat.

           Výše uvedené poznámky upozorňují na skutečnost, že téma, které si pořadatel chvályhodně zvolil, je širší, a zaslouží si naši pozornost. Je dobře, že se taková konference koná, neboť umožní širokou výměnu zkušeností PZSS. Lze jen doufat, že potřebný prostor k diskuzi zde bude zachován.

 

JUDr. Petr Haluza

advokát