Ošetřovatelská péče v PZSS pohledem Gratia futurum 913

Odborná společnost Gratia futurum 913 vznikla v prosinci roku 2015. Letos má za sebou třetí rok svojí činnosti a já jsem od redakce časopisu Rezidenční péče dostal příležitost poohlédnout se za končícím rokem 2018 s přesahem do blížícího se roku 2019.

Společníky odborné společnosti 913 jsou především poskytovatelé pobytových sociálních služeb, tj. zejména domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením.  Dle údajů ročenky MPSV bylo ke konci roku 2017 v pobytových zařízeních sociálních služeb (PZSS) 69 tisíc lůžek. K třem výše uvedeným službám (DS, DZR a DOZP) jsou v tomto čísle zahrnuty ještě týdenní stacionáře.

Podmínky úhrad za ošetřovatelskou péči v PZSS

Jak známo, segment odb. 913 v PZSS není součástí dohodovacího řízení, jehož výsledkem je každoročně znění tzv. Úhradové vyhlášky, kterou vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. Od ledna roku 2017, kdy Ústavní soud tento fakt potvrdil, začala odborná společnost Gratia futurum 913 jako zástupce poskytovatelů vyjednávat podmínky úhrad v úhradových dodatcích. V průběhu roku 2017 byly dohodnuty podmínky úhradových dodatků s většinou zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2018 a v průběhu roku 2018 pak jednání pokračují ohledně podmínek úhrad na rok 2019. 

Konkrétní výsledky jednání se zdravotními pojišťovnami o podmínkách úhrad na rok 2019 v tuto chvíli ještě nemůžeme zveřejnit, poněvadž jednání stále probíhají, ale v lednu 2019 již budeme moudřejší a poskytovatelé se od nás i od zdravotních pojišťoven podmínky dovědí. Prezentovat se je chystáme na konferenci Gratia futurum 913, která se uskuteční 30. ledna v Havlíčkově Brodě. Jednání se zdravotními pojišťovnami probíhají v koordinaci s APSS, která vede jednání s VZP za účasti Gratia futurum 913, jednání se zaměstnaneckými pojišťovnami vede Gratia futurum 913 za účasti APSS.

Hodnota bodu a regulační vzorec

V tuto chvíli je jisté, že hodnota bodu v roce 2019 bude pro odb. 913 v PZSS činit 1,10 Kč/bod a dále je jistá skutečnost, že předmětem regulace nebudou poskytovatelé, kteří v roce 2019 nebo v referenčním roce 2017 ošetří, resp. ošetřili 30 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny.

V případě, že tuto podmínku poskytovatel nesplňuje, mimochodem jedná se o identickou podmínku, která byla v úhradových dodatcích již na rok 2018, bude výsledná úhrada přepočtena tzv. regulačním vzorcem. Již od počátku jednání se zdravotními pojišťovnami v roce 2017 prosazuje Gratia futurum 913 novou podobu regulačního vzorce počítající maximální úhradu od zdravotní pojišťovny prostřednictvím průměrného počtu bodů za tzv. člověkoměsíc. Je to rozdílný způsob výpočtu, který poskytovatelé znají z minulých let především od VZP, kde se vypočtená maximální úhrada ve sledovaném období odvíjela od průměrné úhrady v referenčním období za člověkorok.

Vzorec prosazovaný odbornou společností Gratia futurum 913 je bezpochyby spravedlivějším a přesnějším výpočtem průměrných hodnot ve sledovaném i referenčním období, poněvadž do průměrných hodnot vstupují pouze měsíce, ve kterých byl pacient skutečně klientem poskytovatele. Naopak vzorec počítající maximální úhradu ukazatelem PUROo (vzorec na bázi průměrných ročních úhrad) počítá průměrnou hodnotu i za měsíce, kdy pacient vůbec v péči poskytovatele nebyl. Nejkřiklavější případy jsou takové, kdy např. v referenčním období přijalo PZSS klienta v prosinci, vykázalo na něj péči za jeden měsíc (prosinec), ale do průměrné roční úhrady se nízký objem vykázané péče (za jeden měsíc) rozpouští na 12 měsíců, čímž tento pacient významně snižuje průměrnou roční úhradu v referenčním období poskytovatele, což má následně dopady do vyšší regulace ve sledovaném období. Na níže uvedeném příkladu mohu ukázat, že rozdílem mohou být částky v řádech statisíců u jednoho poskytovatele ročně.

Příklad:

Poskytovatel (PZSS) ošetřil v roce 2015 u 23 pojištěnců jedné pojišťovny (URČ) a v roce 2017 pak 33 URČ téže pojišťovny. Ze 33 URČ v roce 2017 jich bylo 48 % na lůžku u poskytovatele 10 až 12 měsíců, 52 % URČ bylo u poskytovatele 1 až 9 měsíců. V roce 2015 ale byla struktura 23 URČ jiná. Tehdy bylo 10-12 měsíců u poskytovatele pouze 30 % a 1 až 9 měsíců 70 % klientů. Průměrná doba klienta na lůžku u „našeho PZSS“ v roce 2015 byla 6 měsíců, v roce 2017 pak 8 měsíců.

Za těchto podmínek nebyl „náš poskytovatel“ v roce 2017 předmětem regulace a dostal nelimitovanou výkonovou úhradu, poněvadž splnil podmínku, že v referenčním nebo sledovaném období ošetřil 30 a méně pojištěnců. Nicméně na těchto číslech si můžeme ukázat, jak by to bylo v případě, že by se regulace aplikovala a jaký dopad by měla regulace při použití regulačního vzorce na bázi člověkoroku a jak by byl dopad při použití vzorce GF913 na bázi člověkoměsíce. 

Minimální hodnota bodu

Kromě nového regulačního vzorce přišla Gratia futurum 913 také s dalším důležitým parametrem úhrad uvedeným v úhradových dodatcích, který má významně stabilizovat podmínky úhrad. Je jím minimální (nepodkročitelná) hodnota bodu. Tak například pro rok 2018 byla v úhradové vyhlášce pro odb. 913 ve zdravotnických zařízeních uvedena minimální hodnota bodu ve výši 0,52 Kč/bod. Ta by se použila v těch případech, pokud by regulačním vzorcem spočítaná maximální úhrada klesla pod hranici minimální hodnoty bodu. V úhradových dodatcích na rok 2018 sjednaných GF913 činila minimální hodnota bodu 0,75 Kč/bod, což je významně přijatelnější hodnota, než již zmíněných 0,52 Kč/bod. Na rok 2019 jednáme se zdravotními pojišťovnami o dalším navýšení minimální hodnoty bodu.

Praktická sestra jako nositel výkonů

Nedostatek zaměstnanců pociťuje v období konjunktury, kterou dnes zažívá celý svět, téměř každý zaměstnavatel nejenom v České republice. Jsou odvětví, kdy se chybějící lidské zdroje dají nahradit vyspělou technologií, ale pobytové sociální služby mezi ně rozhodně nepatří a nikdy patřit nebudou. Z tohoto pohledu je kvalifikovaný personál tím nejdůležitějším nositelem kvality poskytovaných služeb. Téměř v celé republice chybějí pečovatelé a zdravotní sestry. Systém zdravotní péče pak trpí i nedostatkem praktických lékařů. Gratia futurum 913 se snaží na tento problém opakovaně upozorňovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Je třeba se zaměřit na dva faktory, které dlouhodobě ovlivňují zájem mladých lidí o určitý studijní obor a na tomto poli systematicky pracovat. Těmi faktory jsou systém vzdělávání a systém motivace a odměňování. Na tomto poli bylo v posledních deseti letech mnoho zanedbáno. Najít rychlá řešení je velmi obtížné. Jedním z nich bylo „povýšení“ zdravotnického asistenta na praktickou sestru, ke kterému došlo novelou zákona o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a novelou související vyhlášky č. 55/2011 Sb. Praktická sestra dle zmíněné vyhlášky nemá stejné kompetence, jako všeobecná sestra, pro ošetřovatelskou péči v PZSS však může být praktická sestra řešením pro situace, kdy nejsou sestry všeobecné. V roce 2018 proběhla na tato téma řada jednání s Ministerstvem zdravotnictví, některá z nich dokonce na půdě poslanecké sněmovny PČR, jejichž výsledkem je akceptace logického požadavku. Tj. aby výkony praktické sestry v rámci jejich kompetencí bylo možné vykazovat zdravotním pojišťovnám. Podmínky budou obsaženy v úhradových dodatcích na rok 2019. S Ministerstvem zdravotnictví pak byla učiněna dohoda, že odborná společnost Gratia futurum 913 v průběhu roku 2019 připraví změny, které v této souvislosti budou promítnuty do seznamu výkonů pro rok 2020. 

Ing. Radek Žádník

Společník Gratia futurum 913