DESET LET ODBORNOSTI 913

Ve dnech 19. a 20. 9. probíhá v Rumburku dvoudenní odborná konference na téma 10 let vykazování odbornosti 913 v České republice.

A jelikož je v té době zářijové číslo časopisu Rezidenční péče již vytištěno, požádali jsme předem o informace o této ojedinělé vzdělávací akci organizátora konference Jana Sembdnera, ředitele Domova „Srdce v dlaních“ - Sociální služby Jiříkov, a Markétu Horesh, specialistku smluvních vztahů z téhož domova.

Sociální služby Jiříkov dosahuji ve vykazování odbornosti 913 dlouhodobě velmi vyrovnaných výsledků. Jak jste to dokázali? Jaké je vaše know how?

Spočívá především na druhu péče, který naše zařízení poskytuje. Jedná se v převážné většině o osoby trvale upoutané na lůžko s celou škálou onemocnění, které se i navzájem prolínají. Dále je velmi důležité zvládnout komunikaci s praktickými a odbornými lékaři, zdravotními pojišťovnami a efektivní správu smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami (dále ZP). Ve ZP spatřujeme zejména dlouholeté a klíčové smluvní partnery, se kterými společně sdílíme zájmy našich klientů, resp. pacientů.

Smlouvy máme uzavřené v podstatě se všemi ZP na českém trhu a současně také musíme významně dbát na kvalitu vykazování a způsob vedení ošetřovatelské dokumentace tak, abychom obstáli v rámci revizní činnosti ZP. V neposlední řadě trvale sledujeme efektivitu odbornosti 913 a s ní spojených nákladů tak, aby si na sebe všeobecné sestry „dokázaly vydělat“.

Co je cílem konference, která probíhá pod záštitou APSS ČR?

V první řadě je to výměna zkušeností mezi odborníky a specialisty na tuto oblast. Výnosy od zdravotních pojišťoven se totiž stávají pro poskytovatele pobytových sociálních služeb jedním z klíčových zdrojů příjmů.

Konference se bude vedle ekonomických aspektů zabývat zejména kvalitou ošetřovatelské a rehabilitační péče, kvalitou a způsoby jejího vykazování a dále také způsobem vedení ošetřovatelské dokumentace a smluvními vztahy se zdravotními pojišťovnami.

Zazní zde názory zástupců zdravotních pojišťoven, revizních lékařů, zdravotníků z praxe, praktických lékařů i specialistů na IT a řada příkladů, doporučení, statistických přehledů, pohledů do budoucna a samozřejmě také příkladů dobré praxe.

Nepostradatelným zdrojem informací pro účastníky bude zejména otevřené komunikační fórum zdravotnických pracovníků.

Ti tvoří největší zastoupení mezi účastníky konference a významné bude zejména jejich vzájemné sdílení zkušeností.

Cílem konference je vyhodnotit vlastní aktuální praxi ve vykazování citované odbornosti a poukázat na úskalí v této oblasti včetně ekonomických aspektů. Nezastupitelnou roli hraje především komunikace PZSS s praktickými lékaři, asociací poskytovatelů a zdravotními pojišťovnami.

Vždy a za všech okolností by měl být nejdůležitějším určujícím prvkem uživatel pobytové sociální služby, resp. pacient.

Jaké budou výstupy z této konference a kde je ti, kteří se nemohli zúčastnit, najdou?

Organizátor připravuje resumé z konference, shrnutí a současně, v případě souhlasu přednášejících, uveřejní prezentace vystupujících na webových stránkách Domova.

Zmínil jste i význam IT podpory. Je dobře navržený software důležitým pomocníkem ve vykazování? Jaké s tím máte zkušenosti ve vašem zařízení?

Ano, jistě je nezbytným nástrojem úspěšného PZSS informační systém ve kterém dokumentuje nejen vlastní přímou péči, ale rovněž i odbornost 913. Stále totiž řada zařízení vede pečovatelskou i ošetřovatelskou dokumentaci a např. dokumentaci IP pouze v listinném vyhotovení, což je velice pracné i nepřehledné a nepraktické.

V rámci naší monitorovací činností jsme např. zjistili, že domovy mají pečovatelskou dokumentaci vedenou v např. v IS Cygnus, ale ošetřovatelskou dokumentaci vedou pouze v listinném vyhotovení, nebo v jiném IS. Tahle cesta je velmi neefektivní a časově zatěžující. Naše praxe spočívá ve vedení komplexu celé dokumentace PZSS v rámci jednoho informačního systému zaměřeného opět především na nejdůležitější článek, našeho klienta.

Informace o konferenci najdete na:  

www.apsscr.cz, menu „Konference & Kongresy & Semináře“

 

Děkujeme za rozhovor.                                                             LENKA KAPLANOVÁ

 

Program konference