GRATIA FUTURUM 913

ODBORNOSTI 913 SE BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY

Motto: Cílem je změna v postavení poskytovatelů zvláštní ambulantní péče v pobytových  sociálních službách a narovnání podmínek ve financování ošetřovatelské péče poskytované v odbornosti 913.  

www.gf913.cz

Rozhovor s Petrem Boťanským, jedním ze zakladatelů GF913

Odborná společnost Gratia Futurum 913 působí již třetím rokem. Byly to úspěšné roky?

Přiznám se, že když rekapitulujeme, co vše se nám za pár let fungování naší odborné společnosti podařilo, tak se nemáme za co stydět. Za největší úspěch považuji podání ústavní stížnosti kvůli nelegitimnímu zařazení odbornosti 913 do úhradové vyhlášky ve spolupráci se senátory Parlamentu ČR, a podání pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k povinnosti zveřejňovat smlouvy se zdravotními pojišťovnami ve spolupráci s tehdejší poslankyní paní Hnykovou. Obě tato podání byla úspěšná. V loňském roce jsme také zahájili jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách v odbornosti 913, která považuji za průlomová.

Naše úspěchy jsou ale podloženy také podporou, kterou dostáváme nejen od našich společníků, ale i od zástupců ostatních pobytových zařízení. Naší snahou je, abychom jako segment vystupovali jednotně a díky tomu se nám dařilo prosazovat naše oprávněné požadavky. Všem, kteří se chovají podle našich doporučení tak patří náš dík, protože tím pomáháme sami sobě.   

Jednou z motivací pro vznik odborné společnosti GF 913 byla snaha navýšit úhrady v odbornosti 913. Co se v této oblasti podařilo?

V oblasti úhrad v odbornosti 913 se nám pro rok 2018 skoro se všemi zaměstnaneckými pojišťovnami podařilo dohodnout na změně regulačního vzorce z průměrných ročních úhrad na průměrné body počítané na tzv. člověkoměsíce. Tento vzorec sice není tak jednoduchý, ale je významně stabilizující a hlavně spravedlivější než regulační vzorec počítající průměrné roční úhrady. Lze to uvést na příkladu klienta, na nějž bude vykazována péče za 2000 Kč měsíčně. Bude-li tento klient v zařízení jeden měsíc, vytvoří průměr za rok 2 000 Kč, bude-li však v zařízení celý rok, vytvoří průměr za rok 12 x 2 000 = 24 000 Kč. Více klientů na kratší dobu v referenčním období tak dokáže významně snížit průměrnou úhradu za rok při stejném objemu péče.

Revírní bratrská pokladna náš vzorec dokonce použila již v úhradovém dodatku pro rok 2017 u zařízení, která na jaře 2017 ještě nepodepsala úhradový dodatek pro rok 2017 a ČPZP jej použila jako jeden z podpůrných argumentů při reklamaci vyúčtování roku 2016.

V rámci úhrad pro rok 2018 se nám také podařilo skoro se všemi zaměstnaneckými pojišťovnami dohodnout navýšení minimální hodnoty bodu na 0,75 Kč, což je další významný stabilizační faktor pro úhrady v odbornosti 913.

V úhradových dodatcích odbornosti 913 pro rok 2018 se opět objevuje termín ošetřovatelsky náročný klient. Co si pod tím pojmem máme představit?

Je to další velmi významný stabilizační prvek ve vyjednaných úhradových dodatcích a jsme rádi, že některé zaměstnanecké pojišťovny byly ochotny naslouchat našim problémům s regulacemi. Při jednáních jsme navrhovali definici tohoto klienta tak, aby zdravotní pojišťovna pochopila, že chceme být vzájemně partnery. V praxi to tedy znamená, že my v rámci vyúčtování můžeme říci, že máme ošetřovatelsky náročného klienta (náročné klienty) a zdravotní pojišťovna náš návrh posoudí. A ona rozhodne, zda je to ošetřovatelsky náročný klient. Tento princip se ukázal jako akceptovatelný a v úhradových dodatcích pro rok 2018 se objevuje. Samozřejmě víme, že tato definice ošetřovatelsky náročného klienta je hodně obecná a proto jsme připraveni jednat se zdravotními pojišťovnami o upřesnění této definice.

Druhým významným faktorem při vzniku GF 913 byla tehdy hodně aktuální diskuze nad podáváním léků per os v pobytových zařízeních sociálních služeb zdravotními sestrami jako výkon hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Jak se situace změnila v této oblasti?

Již v roce 2016 jsme do Pracovní komise pro sazebník výkonů na MZ ČR podali návrh nového materiálového výkonu „Aplikace léků per os“. Komise tento výkon neschválila a my jsme se následně snažili o jeho prosazení ve veřejném zájmu. To se bohužel nepodařilo. V letošním roce se opět snažíme o prosazení tohoto výkonu do sazebníku výkonů a doufáme, že v návaznosti na jednání meziresortní skupiny MPSV ČR a MZ ČR se to již podaří.

Zmínil jste meziresortní skupinu MPSV ČR a MZ ČR. Čím se tato skupina zabývá?

Tato skupina vznikla na základě dohody ministryně práce a sociálních věcí, paní Němcové, a ministra zdravotnictví, pana Vojtěcha. V této skupině jsou zastoupeni jak zaměstnanci obou ministerstev, tak zástupci zdravotní a sociální komise Asociace krajů, Unie zaměstnavatelských svazů, pacientských organizací, Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP a také odborné společnosti GF 913. Meziresortní skupina by měla projednávat a navrhovat změny, které napomohou kvalitnější péči o klienty na sociálně zdravotním pomezí. Úvodními tématy jsou především změny v odbornosti 913 tak, abychom byli schopni dostat více péče ke klientovi. Skupina již schválila např. ústup od koncepce ošetřovatelských domů, která byla postavena přesně na opačném principu, tedy pošleme klienta za péčí do instituce. Navíc by se jednalo o instituci, která by zvyšovala administrativní zátěž při poskytování péče klientům.   

Meziresortní skupina také jedná např. o rozšíření ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb o rehabilitační péči. Součástí jednání byla i dohoda o podpoře nového materiálového výkonu „Aplikace léků per os“ a narovnání navýšení počtu bodů u bonifikačních výkonů pro práci zdravotních sester o víkendech, svátcích a v noci.

Chápu to správně, že vláda slíbila zdravotním sestrám navýšit příplatek za směnnost o 2 000 Kč, ale peníze na toto navýšení se do pobytových zařízení nedostaly?

Ano, chápete to zcela přesně. Navýšení příplatku o 2 000 Kč znamená nákladově 2 680 Kč včetně odvodů (bez FKSP). Díky navýšení o 5 bodů může pobytové zařízení získat maximálně cca 600 Kč na jednu zdravotní sestru. Zbytek navýšení příplatku jde tedy opět na vrub pobytového zařízení a prohlubuje tak podfinancování odbornosti 913. Vloni jsme se snažili výpočty přesvědčit MZ ČR, že je nutné navýšit bonifikační výkony zdravotních sester o 15 bodů, aby bylo dosaženo dostatečného navýšení úhrad na navýšení tohoto příplatku. To se, z důvodu různých údajů o počtu zdravotních sester ve směnném provozu v pobytových zařízeních, nepodařilo. Různé počty zdravotních sester ve směnném režimu jsme dodali my (výpočtem), MPSV (dle dotazníku zaslaného krajským úřadům a následným odhadem), APSS ČR (také na základě odhadu z dotazníku zaslaného poskytovatelům) a VZP (dle přílohy č. 2 smlouvy). Nejmenší počet dodala VZP a MZ ČR se při výpočtu navýšení bonifikace bohužel „odpíchlo“ právě od tohoto značně zkresleného čísla. Proto jsme toto téma otevřeli i na jednání meziresortní skupiny.      

V lednu letošního roku jste uspořádali v Plzni konferenci Zdravotní a sociální služby v PZSS v roce 2018. Na této konferenci zazněly také negativní zkušenosti s VZP při vykazování péče praktickými sestrami. Jaká je situace v této oblasti?

Máte pravdu, že to je další z aktuálních témat. V červnu roku 2017 vydalo MZ ČR na základě našeho společného jednání stanovisko, že zdravotničtí asistenti (dnes praktické sestry) mohou, v rámci svých kompetencí daných vyhláškou č. 55/2011 Sb., vykonávat ošetřovatelskou péči v odbornosti 913 a pojišťovna musí tuto indikovanou, provedenou, zadokumentovanou a vykázanou péči proplatit. V té době byli zdravotničtí asistenti, z pohledu vyhlášky č. 134/1998 Sb., zaměstnanci se mzdovým indexem S1. Poté, co se zdravotničtí asistenti stali praktickými sestrami a byla jim umožněna práce bez dohledu (stali se tedy, z pohledu vyhlášky č. 134/1998 Sb., zaměstnanci se mzdovým indexem S2), jsme se domnívali, že již nic nebrání praktickým sestrám vykonávat ošetřovatelskou péči v odbornosti 913 a že za tuto péči dostaneme i zaplaceno. VZP si však postavila hlavu a hledá způsoby, jak péči provedenou praktickými sestrami neproplácet. Vzhledem k tomu, že jejich tvrzení nemají legislativní oporu, doufáme, že tento odpor brzy zlomíme. Navíc zde vzniká paradoxní situace, že bylo možné vykazovat výkony zdravotnického asistenta (mzdový index S1), avšak titíž zaměstnanci pojmenovaní jako praktické sestry (mzdový index S2) již péči vykazovat nemohou.

Jak hodnotíte chování zdravotních pojišťoven při jednáních?

Musím zde poděkovat zástupcům všech zaměstnaneckých pojišťoven, že nám věnovali svůj čas při jednáních o úhradových dodatcích pro rok 2018. Je pravdou, že jsme se při prvních setkáních setkávali i s nedůvěrou, ale myslím si, že odbornost 913 snad konečně přestává být vnímána pouze jako „příživník“ v systému veřejného zdravotního pojištění. Ostatně všichni poskytovatelé odbornosti 913 mohou podle jednotlivých úhradových dodatků sami posoudit, jak byly jednotlivé zdravotní pojišťovny ochotny (někdy více a někdy méně) naslouchat problémům, které v odbornosti 913 máme.

Jaké jsou další cíle společnosti Gratia Futurum 913?

S některými zdravotními pojišťovnami bychom ještě rádi dořešili reklamaci úhrad za rok 2017 a úhrady pro rok 2018. Na jednání se ZPMV ČR nám bylo přislíbeno, že aplikaci regulačního vzorce na bázi průměrných bodů počítaných na tzv. člověkoměsíc berou jako „námět“ pro případný přepočet regulace. Pokud tedy některý poskytovatel odbornosti 913 byl při vyúčtování roku 2017 od ZPMV ČR regulován, může jako součást reklamace, s odkazem na společné jednání ZPMV ČR, GF 913 a APSS ČR, požádat o přepočet regulace podle průměrných bodů počítaných na tzv. člověkoměsíc.   

Již jsme také zahájili jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách pro rok 2019. Naše odbornost potřebuje větší stabilitu úhrad, protože nám ošetřovatelskou péči o naše klienty indikují lékaři. Bez indikace nemůžeme provést nic. Rádi bychom proto dohodli regulaci na základě člověkoměsíců se všemi zdravotními pojišťovnami, včetně VZP. Budeme chtít navýšit také hodnotu bodu, protože odbornost 913 je stále podfinancována. Jednáme o narovnání bonifikačních kódů úměrně navýšení příplatku za směnnost u zdravotních sester o 2 000 Kč. A rádi bychom také navýšili minimální hodnotu bodu.

Pokračujeme také v naší „osvětové“ činnosti. Proto ve dnech 26. a 27. 6. 2018 pořádáme ve spolupráci se Sociálními službami města Kroměříže, p.o. již 3. konferenci Gratia futurum 913. Kromě témat z odbornosti 913 budeme také diskutovat např. o alternativních softwarových řešeních pro pobytová zařízení sociálních služeb a GDPR. 

Vidíte budoucnost odbornosti 913 optimisticky?

Doufám, že se nám po více než deseti letech, kdy odbornost 913 existuje, začíná blýskat na lepší časy. Ale nerad bych to zakřikl, takže ťukám na dřevo…

Děkujeme za rozhovor.          Lenka Kaplanová