DISKUZE, NÁZORY

 

KOUŘIT ČI NEKOUŘIT? TOŤ OTÁZKA…

Skladba klientů v zařízeních sociálních služeb je odrazem skladby obyvatel v celé současné společnosti, a to včetně problémů, které to přináší a které se s různou mírou úspěšnosti řeší. Jedná se především o zvyšující se počet sociálně slabých a nepřizpůsobivých. ...více

Kouření v pobytových zařízeních sociálních služeb

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jenž nabyl účinnosti dnem 31. května 2017, přinesl spoustu bouřlivých diskuzí ještě před jeho přijetím a rovněž tak po jeho přijetí.

Ozývali se skalní kuřáci i tolerantní nekuřáci a shodně prohlašovali, že tato úprava zašla až příliš daleko. Hlavně v letních měsících jsme často viděli prázdné restaurace a plné zahrádky a předzahrádky, kam bohužel musely i maminky s dětmi. Ve večerních hodinách jsme viděli zase shluk kouřících a hlučících skupinek před vchodem do vináren a barů, což zase nelibě nesli lidé bydlící nad takovouto provozovnou. Do toho ještě některá kontroverzní ustanovení zákona (např. povinnosti prodejců, vysoké sankce atd.). Přitom předchozí právní úprava nebyla špatná a v zásadě mohla vyhovovat kuřákům i nekuřákům. Ale dost obecných úvah. ...více

VĚTŠÍM PROBLÉMEM JE ALKOHOL

O zkušenostech s kouřením a požíváním alkoholu v Domově důchodců v Bystřanech nám napsala ředitelka Miroslava Barešová.

Z požárního hlediska jsme objekt se zvýšeným nebezpečím, takže nikdo v budově kouřit nesmí, ani klienti, ani zaměstnanci. U některých klientů, kteří jsou fyzicky zdatní, tolerujeme kouření na balkoně. Pravda je, že uživatelé, kteří v současnosti přicházejí, jsou v takovém zdravotním stavu, že už ani nekouří. Z 200 klientů máme tak 10 kuřáků, a ti zvládají s cigaretou chodit ven, nebo jezdit na vozíku. Klienti zákaz akceptují, nemáme s tím problém.  ...více

PRÁVA KLIENTŮ 10 LET POTÉ…

V obecné rovině se má za to, že práva jednoho člověka začínají a končí tam, kde začínají a končí práva druhého člověka. V sociálních službách mám občas dojem, že je to poněkud jinak. Řídíme se legislativou Ústavou České republiky, Všeobecnou deklarací lidských práv, Listinou základních práv a svobod, Občanským zákoníkem, Zákonem o sociálních službách, Vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a Standardy kvality, a vnitřními dokumenty v jednotlivých zařízeních, jako Etickým kodexem pracovníků domovů, Domácím řádem atd.  ...více