Koncept bazální stimulace v Pohodě

 

V posledních třech letech se v našem domově seniorů Pohoda vzděláváme v konceptu bazální stimulace, neboť jej považujeme za důležitou součást současné moderní ošetřovatelské péče. Naše rozhodnutí pro vzdělávání se v konceptu bazální stimulace vzniklo především na základě informací a výsledků práce s klienty z jiných zařízení. Zároveň jsme si začali uvědomovat, že chceme naši péči pozvednout na ještě vyšší úroveň a dát jí něco navíc.

 

Víme, že nejzákladnější v naší práci je pochopení potřeb každého jednotlivého klienta a umění s ním komunikovat. Poznat a porozumět způsobu komunikace každého klienta je podstatou pro navázání kontaktu.

 

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept s více než třicetiletou historií, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, pohyb a komunikaci. Výchozími předpoklady pro poskytování péče dle tohoto konceptu je práce s biografií člověka, jeho rituály a jeho životními zkušenostmi a potřebami. Proto se snažíme při nástupu nového klienta k nám do domova získat od něho samotného nebo jeho blízkých co nejvíce informací. Tyto získané informace jsou zakomponovány do ošetřovatelské péče.

 

Koncept bazální stimulace je využíván v našem zařízení v každodenní péči, neaplikujeme jej však u všech klientů, neboť ne u každého je vhodný. Konceptem podporujeme stimulaci vnímaní vlastního těla, rozvoj vlastní identity, umožňujeme vnímání okolního světa a navázaní komunikace s okolím. Pomáháme klientovi zvládnout orientaci v prostoru a čase, lokomoční schopnosti, zlepšovat funkce organismu a navodit pocit jistoty a bezpečí.

 

Naše cesta k tomuto konceptu nebyla jednoduchá, neboť již první krok, a to jsou náklady na proškolení personálu, byl pro naše malé zařízení opravdu těžce řešitelný. Ale s tím jsme si díky několika projektovým žádostem nakonec poradili. Postupně jsme se proškolovali a začali jednotlivé prvky tohoto konceptu zařazovat do naší práce. Samozřejmě to šlo ztěžka, jako vždy při „novinkách“. Navíc docházelo k nepochopení ze strany neproškoleného personálu, který některé počínání svých kolegů nemohl pochopit. Po mnoha debatách a vysvětlování jsme se všichni zamýšleli nad smyslem tohoto konceptu, a narůstala zvědavost a chuť se kurzu také co nejrychleji zúčastnit.   

 

Vyhodnotili jsme společně, u kterých klientů budeme pracovat pouze s jednotlivými prvky bazální stimulace, u kterých budeme poskytovat celou péči dle konceptu a nakonec také, u kterých nebudeme koncept zatím aplikovat vůbec. Vytvořili jsme manuál pro práci s konceptem, a jak nás proškolených postupně přibývalo, zkoušelo se víc a víc, a postupně jsme integrovali některé prvky bazální stimulace do běžné dennodenní péče.

 

Nejprve jsme začali pracovat s dotekem. Koncept bazální stimulace klade velký důraz na kvalitu doteku. Iniciální dotek je jasně stanovené místo na těle klienta, na kterém se dotekem péče začíná a končí. Klient je tak informovaný o tom, že u něj bude personál a bude probíhat nějaká činnost ve vztahu k jeho osobě. Činnosti se tak pro klienta stávají méně stresující, jsou doprovázené slovem a klidným přístupem pracovníků.

 

Víme, že lidé, kteří mají nějakým způsobem poškozeno vnímání nebo jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, mohou začít své tělo vnímat velice nejasně, necítit jeho hranice. I v tomto ohledu je zapotřebí pečlivé a kvalitní práce personálu. Je především na nás, abychom klientovi zprostředkovali stimuly z vlastního těla.  Za použití různých pomůcek, kterými se postupně vybavujeme, jsme se na tuto potřebu klienta začali daleko víc soustředit. Běžně využíváme polohování mumie a hnízdo.

 

S rostoucími úspěchy, zkušenostmi a jistotou do péče zapojujeme i masáž stimulující dýchání, neurofyziologickou stimulaci, koupel zklidňující, ale i povzbuzující, vestibulární stimulaci nebo stimulaci orální.

 

Pomocí jednotlivých technik dáváme klientovi najevo, že jej vnímáme, záleží nám na jeho pocitech, na jeho přáních a potřebách. Dáváme mu pocit jistoty a bezpečí, vyvoláváme v něm pocity pohodlí, uvolnění a něčeho známého. Poskytujeme klientům informace o jejich vlastním těle, respektujeme jeho jedinečnost.

 

Onemocnění našich klientů, seniorů, jsou v jejich věku různá. U mnohých je v dnešní době diagnostikována demence, a právě proto jsou prvky nebo celkový koncept bazální stimulace vhodnou volbou. Naučit se s těmito klienty správně komunikovat na základě jejich autobiografie a vytvořit pro ně místo známé a bezpečné je právě to, co potřebuji, aby se měli šanci zorientovat a zadaptovat.

 

Zavádění konceptu bazální stimulace v našem domově přispívá ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče a zlepšení životní úrovně našich klientů. Těší nás i malé úspěchy a pozitivní reakce klientů, a proto se hodláme i dále vzdělávat a zdokonalovat.

 

Bc.Vítězslava Lojková
Vedoucí sociálně zdravotního úseku
Dům seniorů Pohoda o.p.s.
Orlová-Lutyně