Mezirezortní skupina pro deinstitucionalizaci sociálních služeb

Ivana Pučková, odd. koncepce sociálních služeb, MPSV

 

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí vznikla 18. dubna 2018 Mezirezortní skupina pro deinstitucionalizaci sociálních služeb. Skupině přesedá náměstkyně pro řízení Sekce správních činností a sociální politiky Mgr. Jana Hanzlíková.

Skupinu tvoří zástupci  Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Jednoty pro deinstitucionalizaci, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Národní rady pro podporu zdravotně postižených, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů ČR, Unie pečujících a spolku Naděje pro děti úplňku.

Důvodem vzniku skupiny je podpora komunikace a spolupráce na úrovni národních orgánů a dalších subjektů, které jsou zapojeny přímo či nepřímo do systému sociálních služeb a tím se podílejí i na řešení deinstitucionalizace ústavních sociálních služeb.

Cílem skupiny je vytvořit nástroje podpory procesu deinstitucionalizace a v rámci mezioborové spolupráce hledat řešení pro odstraňování překážek, které mají vliv na sociální začleňování zejména lidí s postižením a seniorů, kteří jsou vyloučeni či ohroženi sociálním vyloučením.

Dalším cílem skupiny je pomoc při naplnění strategického cíle, který je stanoven v „Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025“ a tím je „Zajištění přechodu od institucionálního modelu péče o osoby se zdravotním postižením k podpoře osob v přirozeném prostředí.“

Prvním úkolem  skupiny je příprava „Akčního plánu podpory přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě (tzv. transformace sociálních služeb)“, který bude předložen ke schválení vládě ČR koncem tohoto roku. Akční plán bude obsahovat konkrétní cíle, opatření, termíny, odpovědnosti a zdroje pro jejich naplní.

Rozsah oblastí, kterým se chce skupina věnovat, je poměrně široký. Příkladem jedné z nich může být téma dopadu reformy psychiatrické péče do sociální oblasti. Mezi další oblasti patří sociální služby, jejich kvalita, registrační podmínky, podpora lidí se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí (včetně dětí), podpora osob se specifickými potřebami, podmínky pro děti s postižením v sociálních službách, podpora transformace sociálních služeb a  podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele skrze finanční nástroje, propojení na transformaci péče o ohrožené děti, propojení na rodinnou politiku (podporu rodiny v péči o dítě), neformální péče, propojení na politiku stárnutí, podpora života v přirozeném prostředí skrze sociální práci, vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči směřující k sociálnímu začlenění uživatele služby, aktivizaci, zvyšování schopností uživatelů sociálních služeb, možnosti zajištění bydlení pro lidi se zdravotním postižením a  seniory (včetně sociálního bydlení a  sociálních služeb), nastavení a podpora praktického využívání různých forem podpory při rozhodování, podpora vzdělávání a zaměstnanosti lidí se zdravotním znevýhodněním, ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením a  další.

Funkční období činnosti Mezirezortní skupiny bude trvat do prosince 2025.