MPSV se aktivně podílí na koncepčním řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra

V roce 2015 byla ustavena při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany (VVZP) Úřadu vlády České republiky Odborná skupina pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra (dále jen „osoby s PAS“) a jejich rodin. Za Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) je členem Odborné skupiny ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Mgr. David Pospíšil, který má koordinační gesci za celé ministerstvo, které od roku 2015 intenzivně s Odbornou skupinou spolupracuje na koncepčním řešení problematiky pomoci osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinám.

Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2016 č. 111, byl schválen Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin (dále jen „Podnět“). Tento materiál obsahuje celkem 36 úkolů v 10 oblastech (informovanost veřejnosti, včasný záchyt, diagnostika, terapie, vzdělávání, posudková praxe, zaměstnávání, sociální služby, krizová situace v rodinách s osobami s poruchami autistického spektra, statistiky). Realizace úkolů se nachází v různé fázi rozpracovanosti, přičemž šest z těchto úkolů podařilo splnit již v roce 2016.

Jedním z oněch splněných úkolů byla, v oblasti Informovanost veřejnosti výše zmíněného Podnětu, distribuce tzv.  Komunikačního souboru nebo též komunikační balíček pro komunikaci s lidmi s PAS, vytvořený Odbornou skupinou VVZP, který byl v září 2016 představen na tiskové konferenci MPSV za účasti ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení pana Mgr. Davida Pospíšila a téhož dne vydalo MPSV tiskovou zprávu[1] a zveřejnilo jej na webových stránkách[2]. Odkaz je dostupný též při otevření záložky „Sociální práce a sociální služby“[3] a „Zdravotní postižení“[4]. Komunikační soubor tvoří několik dokumentů, jejichž smyslem je usnadnit aktérům nestandardní situace, kterou je pro osobu s PAS např. návštěva zdravotnického zařízení v rámci preventivní prohlídky, běžné ošetření či řešení akutního stavu. Cílem je zvládnout tuto situaci s minimálním negativním dopadem a s respektem ke specifickým potřebám osob s PAS. Komunikační soubor tvoří tyto dokumenty: Informační leták, Komunikační klíč a Desatero komunikace s pacientem. Podrobnější informace a jednotlivé složky Komunikačního souboru lze najít též na webových stránkách Úřadu vlády ČR: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/komunikace-s-lidmi-s-poruchou-autistickeho-spektra---komunikacni-soubor-139070/.

V rámci plnění opatření Podnětu se aktuálně ministerstvo zaměřuje především na řešení problému nedostatku komplexních služeb pro tyto osoby a na tvorbu Metodiky řešení krizových situací, která bude zahrnovat postupy respektující standardní dosavadní režim konkrétního osoby s PAS (dítěte/dospělého) tak, aby negativní dopad náhlých změn byl v případě vzniku krize v důsledku indispozice pečující osoby co nejmenší. Tato Metodika představuje základní postupy respektující standardní dosavadní režim osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) s přihlédnutím ke specifickým situacím konkrétní osoby s PAS (dítěte/dospělého) tak, aby negativní dopad náhlých změn v důsledku krize byl co nejmenší. Rovněž specifikuje základní témata prevence řešení náhlých krizí v zajištění péče v přirozeném sociálním prostředí.

Metodika, která je v těchto dnech finalizována ve spolupráci MPSV a Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, je navržena jako podpůrné vodítko pro OZP, zejména pro osoby s PAS a jejich rodiny a pečující osoby, kterým přispěje k jejich orientaci v jednotlivých typech stávající podpory, poskytne jim o těchto možnostech podpory základní informace a dále obsahuje doporučení jak postupovat, aby využívali těchto podpor na základě své dobrovolné volby a s přihlédnutím ke svým preferencím efektivně a včasně. Metodika může sloužit i pomáhajícím profesionálům k orientaci v multidisciplinární dynamice problematiky zajištění komplexní péče a podnítit procesy koordinace návazných modelů spolupráce při řešení krizových situací.

Krizovou situací z hlediska zajištění potřebné péče o OZP rozumíme stav, kdy se OZP ocitá bez potřebné a obvyklé podpory pečující osoby, a to ve všech životních situacích, ve kterých je jí běžně poskytována, z důvodu akutně vzniklé dočasné či trvalé nemožnosti pečující osoby jí tuto podporu nadále poskytnout/poskytovat. Neschopnost pečující osoby poskytnout OZP potřebnou podporu může pro tuto osobu eskalovat až v život ohrožující situaci.

Příčinou vzniku této krizové situace může být například náhlá zdravotní indispozice pečující osoby, akutní hospitalizace pečující osoby, havárie, živelná katastrofa apod. Podle předvídatelnosti se dále může jednat jednak o plánovanou či neplánovanou indispozici pečující osoby. Na obě tyto situace se lze do určité míry připravit předem, v rámci prevence lze jako pojistku připravit určitá opatření, která v případě, že ke krizové situaci dojde, mohou významně pomoci zmírnit její dopady. Je třeba mít však na paměti, že beze zbytku se na krizovou situaci připravit nelze, a proto bývá její řešení často velice náročné a nezřídka vyžaduje participaci pomáhajícího subjektu vně rodiny či přirozeného sociálního prostředí OZP.

Míra invazivnosti řešení krizové situace OZP závisí na možnostech zajištění potřebného rozsahu podpory v prvé řadě v rámci primární a širší rodiny OZP a také dalších zdrojů v jejím přirozeném sociálním prostředí. Indikací k umístění OZP v krizové situaci do respitního zařízení (dle zákona o sociálních službách se jedná většinou o odlehčovací soc. službu), jiného pobytového zařízení sociální péče, případně i zdravotnického zařízení je až dokladované a prokazatelné vyčerpání veškerých možností zajištění podpory OZP v jejím přirozeném sociálním prostředí.

OZP a její rodina může využít spolupráce s pomáhajícími profesionály za účelem přípravy na zastupování v péči. V kontextu sociální práce se jedná o individuální plánování v rámci řešení nepříznivé, respektive rizikové sociální situace, díky kterému lze předejít vzniku akutní krize. Sociální pracovník pak sestaví ve spolupráci s OZP a její rodinou či blízkými osobami Plán podpory, který má formu dobrovolného ujednání všech stran, které na zajištění péče participují, nebo na sebe přijmou určitý závazek se na péči za určitých podmínek v budoucnu podílet. Součástí spisové případové dokumentace může být i právní akt, například dohoda, která obsahuje projev vůle pečující osoby a OZP, případně i dalších osob ohledně způsobu zajištění péče v případě indispozice pečující osoby – „zastupování v péči“.  K formulaci tohoto krizového Plánu podpory se doporučuje využít možnosti spolupráce s pomáhajícím profesionálem (např. sociální pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního úřadu, poskytovatel sociálních služeb). Tento plán je východiskem pro zajištění kontinuální, pokud možno identické podpory i v situaci, kdy pečující osoba není schopna péči zajistit z důvodů plánovaných i neplánovaných. Dále plní i funkci preventivní – pomáhá předcházet nebo snížit riziko vzniku nebo stupňování zátěžových situací, vedoucích až k projevům nežádoucího chování OZP nebo dekompenzace jeho zdravotního stavu.

Prioritním řešením je zajistit podporu OZP v domácím prostředí s využitím terénních služeb. Každá další změna a odklon od běžného režimu, který znamená už samotná nepřítomnost pečující osoby, může u OZP a zejména u osob s PAS bez rozdílu hloubky symptomatiky postižení násobit míru stresu a vést k jinak neobvyklému chování (včetně agresivních projevů, kolapsových stavů apod.), které pak zpravidla vedou k umístění ve zdravotnickém zařízení, které lze vnímat ve většině případů jako příliš invazivní opatření.

 

Cílem Metodiky je tedy předcházet nevhodné eskalaci krizové situace a nabízet cesty k efektivnímu využívání jednotlivých nástrojů pomoci.

 

Metodika bude zveřejněna na webových stránkách MPSV, popřípadě i Úřadu vlády ČR do konce tohoto roku.

 


[1] http://www.mpsv.cz/cs/27838

[2] http://www.mpsv.cz/cs/27838 a http://www.mpsv.cz/files/clanky/27837/Komunikacni.soubor.PAS.pdf

[3] http://www.mpsv.cz/cs/9

[4] http://www.mpsv.cz/cs/8